Parteneri și colaborări

1. Cu părinţii

La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi.

Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

a) sprijină parteneriatele educaţionale între unitatea de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;

b) susţine școala în derularea programelor de prevenire şi de combatere aabsenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;

c) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;

d) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

f) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, pe teme educaţionale;

g) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

h) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

i) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;

j) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;

k) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;

l) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în internate şi în cantine.

Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;

b) acordarea de premii şi de burse elevilor; c)sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

Unitatea de învățământ încheie cu părinţii sau reprezentanţii legali, în momentul înscrierii elevilor în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

2. Cu Centrul de Asistenţă Psihopedagogică Botoşani. Obiectul parteneriatului:

  • să se asigure consilierea psihopedagogică individuală a elevilor şi părinţilor în probleme de adaptare şcolară, consilierea carierei;
  • derularea de activităţi de perfecţionare profesională în domeniul consilierii şi orientării în carieră;
  • să se asigure tinerilor sprijin în cunoaşterea de sine şi a lumii muncii în construirea unui plan personal cu privire la carieră şi identificarea „paşilor” pentru realizarea acestuia.

3. Cu agenţii economici

Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoşani încheie în fiecare an acorduri de parteneriat, atât cu agenţii economici, persoane fizice şi juridice. Aceasta se realizează pentru a asigura o instruire practică de calitate. Astfel, pentru calificările profesionale tehnician activităţi economice, tehnician în turism,tehnician in activităţi de comerţ,tehnician în gastronomie şi tehnician în administraţie sunt încheiate protocoale cu unităţi de profil din domeniul comerţului, alimentaţiei şi economic . Aceste unităţi sunt dotate cu echipamente la ultimele standarde tehnice, ceea ce asigură o foarte bună pregătire a elevilor noştri. (vezi PAS  anexa 7: Harta parteneriatului social)

4. Cu Agenţia de Dezvoltare Regională, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Camera de Comerţ şi Industrie, autorităţi locale

Domeniul de pregătire al elevilor este dezvoltarea serviciilor, comerţ şi alimentaţie. Aceste domenii de pregătire corespund direcţiei de restructurare economică a judeţului Botoşani. De aceea, şcoala este susţinută pe această direcţie de dezvoltare pe o perioadă de cel puţin 5 ani, atât de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale precum şi de Consiliul Judeţean şi Primăria Botoşani.